Relvaeksami teema: valmistumine, laskekatse, load ja muu

Kõik relvadest, nii Eestis kasutatavatest kui muidu...
Vasta
qwerty009
Liige
Postitusi: 97
Liitunud: 17 Mai, 2006 14:50
Asukoht: Tallinn
Kontakt:

Relvaloa tegemine

Postitus Postitas qwerty009 »

Keegi kes selle tee läbi on teinud võiks rääkida mida üks tsiviilisik läbi peab tegema, et omale relvaluba saada ning kaua asjaga ajaliselt läheb ning palju pappi peab välja käima.
Teine asi mis huvitaks on see, et kui on soov relv muretseda, siis mis ooper sellega täpsemalt olema saab?
Tänud ette.
O: Vanemat mil tehnikat
oliver
Liige
Postitusi: 2100
Liitunud: 01 Dets, 2004 17:53
Asukoht: Saarel
Kontakt:

Postitus Postitas oliver »

Hakka pihta oma piirkonnakonstaablist.
Lennart
Liige
Postitusi: 578
Liitunud: 27 Sept, 2005 15:39
Kontakt:

Postitus Postitas Lennart »

§ 34. Relvaluba

(1) Relva registreerimisel väljastab politseiprefektuur relvaomanikule või -valdajale relvaloa. Relvaloa väljastamise aluseks on politseiprefektuuri juhi otsus.

(2) Füüsilise isiku relvaluba annab selle omanikule õiguse relva ja selle laskemoona hoidmiseks, kandmiseks ja edasitoimetamiseks käesoleva seaduse ning selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras, samuti relvamudelile vastava laskemoona soetamiseks. Soetatava laskemoona ühekordne kogus ei tohi ületada käesoleva seaduse § 46 lõikes 4 näidatud kogust.

(3) Füüsilisele isikule kuuluva relva kohta võidakse väljastada mitu relvaluba. Relvaluba, mis on väljastatud füüsilisele isikule, kes ei ole relva omanik, nimetatakse paralleelrelvaloaks.

(4) Paralleelrelvaluba antakse ühele või kahele füüsilisele isikule juhul, kui relvaomanik on andnud kirjaliku nõusoleku temale kuuluva relva kasutamiseks konkreetselt näidatud isiku või isikute poolt.

(5) Relva andmisel paralleelrelvaloa omaja valdusse koostatakse akt relva üleandmise-vastuvõtmise kohta, näidates selles relva vastuvõtmise koha, kuupäeva ja kellaaja. Akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb relva üleandjale, teine vastuvõtjale. Relva tagastamisel omanikule koostatakse analoogne akt.

(6) Juriidilise isiku relvaluba annab selle omajale õiguse vastava laskemoona soetamiseks, relva ja laskemoona hoidmiseks ja edasitoimetamiseks (veoks) ning õiguse anda relva ja laskemoona oma töötajatele kandmiseks käesoleva seaduse ning selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras ja tingimustel.

(7) Relvaloa kehtivus on viis aastat. Paralleelrelvaloa kehtivus on piiratud relvaomaniku relvaloa kehtivusega ja paralleelrelvaluba kaotab kehtivuse relvaomaniku relvaloa kehtetuks tunnistamise korral.

(8) Relvaluba antakse välja lühemaks tähtajaks:
1) kui taotleja seda soovib;
2) isikule, kes viibib riigis vähem kui viis aastat;
3) juriidilisele isikule, kelle tegevuse määratud tähtaeg on lühem kui viis aastat.

(81) Tähtajalist elamisluba omavale välismaalasele antava relvaloa kehtivusaeg ei tohi ületada tema elamisloa kehtivusaega. Elamisloa kehtetuks tunnistamise korral tunnistatakse ka relvaluba kehtetuks.

(9) Isikule, keda siseminister või kaitseminister on seaduses sätestatud korras autasustanud nimelise tulirelvaga, antakse nimelise relva relvaluba ilma kehtivusaega määramata.

(10) Relvaloa hävimisest või kadumisest on selle omaja kohustatud viivitamata kirjalikult teatama politseiprefektuurile.


§ 35. Soetamisloa ja relvaloa taotlemine füüsilise isiku poolt

(1) Füüsilise isiku taotluse soetamisloa või relvaloa saamiseks vaatab läbi elukohajärgne politseiprefektuur hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide esitamise ja riigilõivu tasumise päevast.

(2) Soetamisloa või relvaloa saamiseks on taotleja kohustatud esitama:
1) kirjaliku avalduse, näidates selles soetada soovitava relva otstarbe, margi või liigi või konkreetse relva ja ka selle omaniku, kui tegemist on paralleelrelvaloa taotlemisega;
2) dokumendid, mis tõendavad tema vastavust käesoleva seaduse § -s 29 või 30 sätestatud nõuetele;
3) arstliku läbivaatuse alusel tehtud järeldusotsuse;
4) kaks fotot mõõtmetega 3×4 cm;
5) [kehtetu – RT I 2002, 61, 375 – jõust. 1. 08. 2002]

(21) Enne soetamisloa või relvaloa taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu.

(3) Soetamisloa või relvaloa taotleja arstliku läbivaatuse ja järeldusotsuse vormistamise korra kehtestab sotsiaalminister määrusega.

(4) Paralleelrelvaloa taotleja peab esitama ka relvaomaniku kirjaliku nõusoleku tema relva kasutamiseks paralleelrelvaloa alusel.

(5) Soetamisluba või relvaluba võib taotleda isik, kes on sooritanud relva soetamist, registreerimist, hoidmist, kandmist, võõrandamist ja seaduslikku kasutamist reguleerivate õigusaktide nõuete tundmise eksami ning laskevigastuse korral kannatanule esmaabi andmise eksami. Tulirelva relvaloa taotlemise korral tuleb sooritada eksami käigus tulirelva tundmise test ning tulirelva käsitsemise katse.

(51) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud eksami võib § 30 lõikes 2 nimetatud isik sooritada oma emakeeles või muus keeles, mida ta valdab. Eksam tõlgitakse eesti keelde ning eksami tõlkimise kulud kannab eksamit sooritada soovinud isik.

(6) Käeoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud eksami korra, milles on sätestatud ka eksami sooritamise erisused eesti keelt mittevaldavatele isikutele, kehtestab siseminister määrusega.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 ja lõikes 5 sätestatud nõuded ei laiene politseiametnikule ja lepingulises tegevteenistuses olevale kaitseväelasele, samuti käesoleva seaduse § 30 lõigetes 1, 3 ja 5 nimetatud isikule.

(8) Relvaloa omaja ei pea relvaloa kehtivuse ajal teise ja iga järgmise sama liiki relva soetamisel läbima arstlikku läbivaatust ega sooritama uut eksamit.

[RT I 2006, 21, 162 – jõust. 1. 06. 2006]

§ 36. Füüsilisele isikule soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad asjaolud

(1) Soetamisluba ega relvaluba ei anta füüsilisele isikule, kes:
1) on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäirega;
2) on raskekujulise psüühikahäirega;
3) on füüsilise puudega, mis takistab tema poolt taotletava relva õiget käsitsemist;
4) hoidub kõrvale kaitseväeteenistusest;
5) on piiratud teovõimega ja kellele on seetõttu määratud eestkostja;
6) on kriminaalkorras karistatud;
7) on halduskorras karistatud relva ja laskemoona soetamist, hoidmist, kandmist, vedu või kasutamist reguleeriva õigusaktiga sätestatud nõuete rikkumise eest või jahipidamise eest ilma jahitunnistuseta.
8) on kriminaalmenetlusest tulenevatel alustel kuulutatud tagaotsitavaks, tunnistatud kahtlustatavaks, võetud vastutusele süüdistatavana või antud kohtu alla;
9) on soetamisloa või relvaloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, millel on oluline tähtsus loa andmise küsimuse otsustamisel;
10) ei oma käesoleva seadusega ettenähtud tingimusi relva ja laskemoona hoidmiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatud keeld ei laiene isikule, kelle karistusandmed on kustutatud karistusregistrist karistusregistri seaduse (RT I 1997, 87, 1467; 1998, 111, 1830) kohaselt.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud psü��hika- ja käitumishäirete ning füüsiliste puuete loetelu kehtestab sotsiaalminister määrusega.

(4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aluste võib loa andja keelduda soetamisloa ja relvaloa andmisest:
1) isikule, kellele varem väljastatud relvaloa kehtetuks tunnistamisest on möödunud vähem kui viis aastat ja loa kehtetuks tunnistamine oli tingitud relva kaotsiminekust või relva ja laskemoona hoidmist, kandmist või kasutamist reguleerivas õigusaktis sätestatud nõuete rikkumisest;
2) isikule, kellele soetamisloa andmisest on varem keeldutud, kusjuures sellest on möödunud vähem kui kaks aastat ja keeldumine oli tingitud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 8-10 nimetatud asjaoludest;
3) isikule, kes enda või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu on sobimatu antud liiki relva soetama ja omama.

(5) Soetamisloa või relvaloa andmise või andmisest keeldumise otsus tehakse taotluse esitajale teatavaks kümne päeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast.
qwerty009
Liige
Postitusi: 97
Liitunud: 17 Mai, 2006 14:50
Asukoht: Tallinn
Kontakt:

Postitus Postitas qwerty009 »

Seaduse punktid on toredad asjad, kuid sooviks teada kuidas asi reaalses elus välja nägi.
O: Vanemat mil tehnikat
Wiking
Liige
Postitusi: 1308
Liitunud: 10 Apr, 2004 18:09
Asukoht: Haapsalu
Kontakt:

Postitus Postitas Wiking »

Reaalsuses näebki asi nii välja, et lähed Politseimajja ja küsid sealt infot vastava töötaja juurde, kes relvadega tegeleb. Temalt saad juhtnöörid. Üldiselt on sulle juba kamraadid siin väga hästi asja lahti seletanud!
stilett
Liige
Postitusi: 1510
Liitunud: 02 Veebr, 2006 11:39
Asukoht: Läänemaa
Kontakt:

Relvaloast.

Postitus Postitas stilett »

Papi hunniku suurus sõltub sellest, millist relva sa omale soovid.Jahirelv vähem-püstol ja revolver oluliselt kallim, haigelt kallis.Politseis soovitavad mõni aeg oodata, sest Õiguskantsler pole nende suurte rahadega üldse päri ja on oodata, et asi või minna odavamaks.See puudutab just käsitulireva.Ei viitsi pikalt ja täpselt lahti kirjutada.Aga tõesti, lähimas politseimajas, kus on vastav inspektor saab kiire ja ammendava vastuse.Endal õnneks seda muret pole, relvaluba vormistatud juba 90-te algul, kui hinnad olid veel äärmiselt soodsad ja teenus kiirem ja korralikum.Nüüd ainult aeg-ajalt pikendamise vaev.
qwerty009
Liige
Postitusi: 97
Liitunud: 17 Mai, 2006 14:50
Asukoht: Tallinn
Kontakt:

Postitus Postitas qwerty009 »

Plaan oleks muretseda esijalgu sportpüss. Oskab keegi öelda milline rahaline väljaminek sellega kaasneb (lisaks relva oma hinnale).
(Kuskil lugesin muidu ka mingit seaduseeelnõust vms kus 0.22 püssidele polnud relvaluba vaja vms. Teab keegi selle kohta midagi täpsemalt öelda?)
O: Vanemat mil tehnikat
Lennart
Liige
Postitusi: 578
Liitunud: 27 Sept, 2005 15:39
Kontakt:

Postitus Postitas Lennart »

Millegis ära oma teadmisi lähtiseks jäta!
Soovitan kõigepealt seadused pähe õppida nagu viis sõrme ja siis alles võitlustulle astuda.Ega nad ju nii lihtsalt ka ei taha anda seda luba.
Oletustele ja naabrimehe jutule ei tasu toetuda.
Kasutaja avatar
tlpWFG
Liige
Postitusi: 370
Liitunud: 06 Sept, 2005 16:02
Asukoht: virumaa metsad
Kontakt:

Postitus Postitas tlpWFG »

Aga räägime sellest, kui vanalt võib isik soetada endale käsitulirelva ja relvaloa?
Niikaua, kui elu sees, relv käes ja Eestimaa pind jalge all, pole häda veel midagi.
[url=http://www.hot.ee/emulaator][img]http://www.hot.ee/emulaator/toetan5.gif[/img][/url]
Lennart
Liige
Postitusi: 578
Liitunud: 27 Sept, 2005 15:39
Kontakt:

Postitus Postitas Lennart »

Tere Taavi!

Alates 18 aastane tegelinski võib omada siledaraudset jahipüssi,modifitseeritud vintraudset,ambu,psneumo ja gaasipüstolit.

Alates 21 eluaastane võib juba omada kõiki kategoorias relvi mis on tsiviilis lubatud.
Wiking
Liige
Postitusi: 1308
Liitunud: 10 Apr, 2004 18:09
Asukoht: Haapsalu
Kontakt:

Postitus Postitas Wiking »

Lugege ilusasti läbi ka selline raamat, nagu "Vajan Relva 3"

Sportpüssile peab samuti olema relvaluba :!:
Kasutaja avatar
sammal.habe
Liige
Postitusi: 760
Liitunud: 30 Apr, 2004 19:49
Asukoht: 58°22'N 26°43'E
Kontakt:

Postitus Postitas sammal.habe »

Ärge seda küll tehke. on olemas juba Vajan Relva 5 (või on ka 6 väljas juba?) - uusimat versiooni tuleb tudeerida.
Wiking kirjutas:Lugege ilusasti läbi ka selline raamat, nagu "Vajan Relva 3"
Wiking
Liige
Postitusi: 1308
Liitunud: 10 Apr, 2004 18:09
Asukoht: Haapsalu
Kontakt:

Postitus Postitas Wiking »

Jah, kui on uuem olemas, siis loomulikult seda. Neid raamatuid tuleb ka, nagu seeni pärast vihma. Kindlasti aga tuleb värskeim väljaanne väljahüütud raamatust läbi lugeda. Samas saategi värske infi juba kohalikust Politsei prefektuurist.
Lennart
Liige
Postitusi: 578
Liitunud: 27 Sept, 2005 15:39
Kontakt:

Postitus Postitas Lennart »

Küsima võib alati julgelt minna,sest küsija suu pihta tavaliselt ei lööda. :wink:
Veiko
Uudistaja
Postitusi: 15
Liitunud: 04 Juul, 2006 21:59
Kontakt:

Postitus Postitas Veiko »

Selline küsimus ka veel, et on nagu kellegi öeldust meelde jäänud, et TT-d ei saa tavaline füüsiline isik osta, tegelikult vist see oli lihtsalt tema isiklik arvamus? :roll:
Viimati muutis Veiko, 22 Sept, 2006 23:39, muudetud 1 kord kokku.
Vasta

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline