Terminoloogia

Vasta
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15316
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: Metsas / Ämbris
Kontakt:

Re: Terminoloogia

Postitus Postitas Fucs »

AG – ajagrupp (ingl DTG)
BVA – brigaadi varustusala (ingl BSA)
EJ – etapijoon (ingl PL)
ELSÕ – elektrooniline sõda (ingl EW)
ELN – esmased luureteabenõuded (ingl PIR)
EP – edundamispiir (ingl LOE)
ETJ – ettekandejoon (ingl RL)
EVA – eesmine varustusala (ingl FSA)
HA – huviala (ingl AOI)
HKP – haavatute kogumispunkt (ingl WCP)
HävA – hävitusala (ingl EA)
IrP – irdumispunkt (ingl RP)
JaLa – jalastumisala
JKR – jõukasutusreeglid (ROE)
JuPu – juhtimispunkt (ingl CP)
KEK – kontaktiettekanne (ingl CONTACTREP)
KEVAK – kannatanu evakuatsioon (CASEVAK)
KoK – kooskõlastuskoht
KoP – kohtumispunkt (ingl RLY)
KonP – kontaktpunkt/kontaktisik (ingl POC)
KP – kontrollpunkt (ingl CP)
KPA – koondumis-paiknemisala (ingl AA)
KTES – kaudtule eessihitaja (ingl FO)
KTJ – koordineeritud tulejoon (ingl CFL)
KTS – kõrge tasuvusega sihtmärk (ingl HPT)
KVS – kõrge väärtusega sihtmärk (ingl HVT)
KÜTT – kõrgema ülema tegevuskäsu täpsustused
LAK – lahingukeskus (ingl TOC)
LAKAV – lahingukavand (ingl CONOP)
LaTo – lahingutoetus (ingl CS)
LaVE – lahinguvälja eesliin (ingl FEBA)
LEGr – luure- ja ettevalmistusgrupp
LES – lähiõhutoetuse eessihitaja (ingl FAC)
LHa – lahingus haavatu (ingl WIA)
LJ – lähtejoon (ingl LD)
LKa – lahingus kadunu (ingl MIA)
LLa – lahingus langenu (ingl KIA)
LLE – lahinguvälja luure-ettevalmistus (ingl IPB)
LP – lähtepunkt (ingl SP)
LPK – läbipääsukoht/läbipääsukoridor (ingl PP)
LPo – lahingupositsioon (ingl BP)
LPT – lahingutegevuse planeerimise toimingud (ingl TLP)
LRP – liikluse reguleerimispunkt (ingl TCP)
LVP – laskemoona varustuspunkt (ingl ASP) lahingumoon
LäSu – lähenemissuund (ingl AOA)
MA – mõjuala (ingl AI)
MEDEVAK – meditsiiniline evakuatsioon (ingl MEDEVAC)
MHA – mõjutatav huviala (ingl TAI)
MP – miinipilduja
MS – mõjuskeem
MÕS – mehitamata õhusõiduk (ingl UAV)
OA/LA – operatsiooniala/lahinguala (ingl AOO)
OBJ – (ründe)objekt (ingl OBJ)
OEJ – omade eesjoon (ingl FLOT)
OK – ohutuskaugus (ingl SD)
OLEK – olukorra ettekanne (ingl SITREP)
OotA – ooteala (ingl WA)
OR – orientiir
OtJ – otsustusjoon (ingl DL)
OtK – otsustuskile (ingl DSO)
OtM – otsustusmaatriks (ingl DSM)
OtP – otsustuspunkt (ingl DP)
OVT – oluline varjatav teave (ingl EEFI)
PKA – piirangutega tuleala (ingl PTA)
PKP – pioneeriteenistuse kontrollpunkt (ingl ERP)
PLA – põhilahinguala (ingl MBA)
PLANK – planeerimiskeskus
PPÜ – põhipingutusüksus (ingl ME)
PVT – põhivarustustee (ingl MSR)
PüTo – püsitoimingud (ingl SOP)
PJuPu – põhijuhtimispunkt (ingl MCP)
RLA – rünnaku lähteala (ingl FUP)
SEK – sündmuskoha ettekanne (ingl SPOT REP)
SMP – sihtmärgiosutuspunkt (ingl TRP)
TSJK – teabenõuded sõbralike jõudude kohta (ingl FFIR)
SV – sõjavang (ingl POW)
TJuPu – tagalajuhtimispunkt
TBK – tuuma-bioloogia-keemia (ingl NBC)
TeKa – tegevuskavand (ingl CONOP)
TeVa – tegevusvariant (ingl CoA)
TOM – taktikaline otsustsumäng
TKA – tulekeeluala (ingl NFA)
TPJ – tulepiirangujoon (ingl RFL)
TPOS – turmipositsioon (ingl ASLT POS)
TTKJ – tuletoetuse koordineerimisjoon (ingl FSCL)
TTKM – tuletoetuse koordineerimismeetmed (ingl FSCM)
V – võtmemaastik (ingl K)
VA – vastane (ENY)
VASV – vastase sõjavangid (ingl EPW)
VA TeVa – vastase tegevusvariant (ENY COA)
VHA – vaadeldav huviala (ingl NAI)
VKJ – viimane kooskõlastusjoon (ingl FCL)
VKP – viimane kohtumispunkt (FRV/ORP)
VOK – vähim ohutuskaugus (ingl MSD)
VOOT – vaatle-orienteeri-otsusta-tegutse (ingl OODA)
VP – vaatluspost (ingl OP)
VTA – vabatuleala (ingl FFA)
VÜJ – vastutuse üleandmisjoon (ingl BHL)
VV – väljavahetamine (ingl RIP)
RLE – rinde läbimine ette (ingl FPoL
RLT – rinde läbimine taha (ingl RpoL)
ÕRKA – õhuruumi koordineerimisala (ingl ACA)
ÜK – ületuskoht/ületuskoridor
ÜP – ühinemispunkt (ingl LUP)
ÜTE – ühtlustatud tegevuseeskiri
ÜÜTN – ülema üliolulise teabe nõue (ingl CCIR)


AVE Avaliku esinemise kursus
AÜVÕJ Allüksuse väljaõppe juhtimine
BDCOL Baltic Defence College – Balti Kaitsekolledž
BKMK - B kategooria minööri kursus

BSOK brigaadi staabiohvitseri kursus
BrÜ brigaadiülem
BÕK Kaitseliidu baasväljaõppekursus
EA Esmaabi kursus
EABK Esmaabi baaskursus
EskÜ eskadrilli ülem
GrÜ grupiülem
INSTR Instruktorikursus
INSTR-TR Instruktori treeneri kursus
Jsk jaoskond
JUP Juhtimine praktikas
JÜ jaoülem
KAK Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli keskastmekursus
KH kõrgharidus
KL Kaitseliit
KLLITK Kaitseliidu liikmelisust tutvustav kursus
KOM komandör Mereväes
KV Kaitsevägi
KVÜÕA Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
KoÜ kompaniiülem
KoÜA kompaniiülema abi
LBÜ lennubaasi ülem
LIKkl Kaitseliidu laskeinstruktori kursus
LÜ lüliülem
MA magister
MeÜ meeskonnaülem
MeVÜ mereväeülem
MLVKPK Malevkonnapealiku kursus
MLVKP P Malevkonnapealiku kursuse personalimoodul
MvÜ maaväeülem
NABK Nooremallohvitseri baaskursus
NAK nooremallohvitseride kursus
NAKkl Nooremallohvitseri kursus kaitseliidus
NSOK pataljoni taktika ja nooremstaabiohvitseri kursus
PAT pataljon
PÜ pataljoniülem
RA rahuaeg
RRÜBKA reservrühmaülema baaskursus ajateenijatele
RVAKkl (RV) Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmavanem)
RÜ rühmaülem
RBK Rühmaülema baaskursus
ROKkl(R) Rühmaülema baaskursus Kaitseliidus (rühmaülem)
ROK(K)kl Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiülem)
S sõdur
SA sõjaaeg
SBK sõduri baaskursus
SBKkl kaitseliidu sõduri baaskursus
SJOE Sõjavälise juhi otsuste eetika
SLOBK Staabi luureohvitseri baaskursus
SPTT Sõjapidamine talve tingimustes
SO staabiohvitser
TREK Treenerikursus (Õpetajakursus)
TSOBKkl Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursus
SV sõjaväeline väljaõpe
SVA sõjaväelise väljaõppe aste
SVN sõjaväelise väljaõppe nõuded
VROK Vabatahtlike reservohvitseride kursus
VROTK Vabatahtlike reservohvitseride täiendkursus
VROTK (K) Vabatahtlike reservohvitseride täiendkursus KV Lahingukoolis kompanii tase
VROTK (P) Vabatahtlike reservohvitseride täiendkursus KV Lahingukoolis pataljoni staabitöö tase
VÕT Kaitseliidu väljaõppe tehnoloogia kursus
ÕSDÜ õhuseire divisjoni ülem
ÕVSÜ õhuväe staabiülem

OPÜ – operatiivülem
OPS – operatiivstaap
ÕVÜ – õhuväe ülem
ÕVS – õhuväe staap
MaVÜ – maaväe ülem
MaVS – maaväe staap
MeVÜ – mereväe ülem
MeVS – mereväe staap
KVÜÕA – Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
KVLK – Kaitseväe Lahingukool
KVLoK – kaitseväe logistikakeskus
Luure Pat – luurepataljon
LuKo - Luurekompanii
Põhja KR – Põhja Kaitseringkond
Lõuna KR – Lõuna Kaitseringkond
Tallinna EKP – Tallinna Erikaitsepiirkond
L-S EKP – Lääne-Saarte Erikaitsepiirkond
Lbaas – lennubaas
Õs.D – õhuseiredivisjon
ML.D – miinilaevade divisjon
Mvbaas – mereväebaas
mob mk – mobilisatsioonimeeskond/formeerimismeeskond
Ter. PAT – territoriaalpataljon
1.JV Brigaad – 1. jalaväebrigaad
ÜSP VÕK – staabi- ja sideüksuste väljaõppekeskus üksik-sidepataljon
VÜJP VÕK – jalaväe väljaõppekeskus Viru üksik-jalaväepataljon
KJP VÕK – jalaväe väljaõppekeskus Kuperjanovi üksik-jalaväepataljon
ÜVP VÕK – jalaväe väljaõppekeskus üksik-vahipataljon
PÄRNU VÕK – jalaväe väljaõppekeskus Pärnu üksik-jalaväepataljon
TAPA VÕK – lahingutoetusüksuste väljaõppekeskus Tapa Väljaõppekeskus
ROK VÕK – väljaõppekeskus Rahuoperatsioonide keskus
STGV – suurtükiväegrupp
Pion. PAT – pioneeripataljon
ÕTDiv – õhutõrjedivisjon
KV KeskP – kaitseväe keskpolügoon
JVP – jalaväepataljon
Kalevi PAT – Kalevi jalaväepataljon
Scouts PAT – skaudipataljon
ST PAT – suurtükigrupp
ÕT PAT – õhutõrjepataljon
PIO PAT – pioneeripataljon
LOG PAT – logistikapataljon
Luure KOMP – luurekompanii
TT KOMP – tankitõrjekompanii
Side KOMP – sidekompanii
ÜOPJK – ühendoperatsioonide juhtimiskeskus

:mrgreen:

Lisaks väljamaised...
Militerm on riigikaitse terminivara koondav mitmekeelne terminibaas. Terminibaas sisaldab nii Eestis kui ka NATOs kokkulepitud termineid koos definitsiooni jm mõisteteabega.
https://sonaveeb.ee/ds/mil
Kasutaja avatar
Juhani Putkinen
Liige
Postitusi: 2273
Liitunud: 02 Nov, 2007 16:21
Kontakt:

Re: Terminoloogia

Postitus Postitas Juhani Putkinen »

Lahingukompanii LaKo ?
Maakaitsekompanii MaKo ?
Maakaitserühm MaR ?
Väino
Liige
Postitusi: 644
Liitunud: 10 Aug, 2009 20:18
Asukoht: Virumaa
Kontakt:

Re: Terminoloogia

Postitus Postitas Väino »

Tänud, akf Vilks, et asja üles võtsid. Olen sellest puudust tundnud. Ja tänud kõigile lünkade täitjatele, eriti akf Fucsile, maht on muljetavaldav. Loodan, et see "muutub" info lisandudes millalgi omaette teemaks, et muude tekstide (kaasaarvatud käesolev postitus) vahele ei jääks. Ühest kohast kõiki selgitusi leida on palju lihtsam kui kogu maailma netti sirvida.
URR
Liige
Postitusi: 680
Liitunud: 13 Sept, 2006 10:07
Kontakt:

Re: Terminoloogia

Postitus Postitas URR »

Osa Fuchsi lühendeid näivad vananenud või on midagi muutunud nende kahe aastaga, kus ma olen Eestist ära olnud. Näiteks Mereväebaas peaks olema MB ja Miinilaevade divisjon MLD.
You are not entitled to your opinion. You are entitled to your informed opinion. No one is entitled to be ignorant. (Harlan Ellison)
Vasta

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist